българско училище за роден език
HU | BG

Дигитална седмица

Дипломна


 

Дигитална седмица - Пътешествие из България 2019

Пътешествие из България 2019

Проект „Дигитална седмица“ 2019 г.

4. - 11. клас

Ръководител на проекта: Ваня Которова

 

Кратко описание на проекта:

Проектът е осъществен в продължение на близо 3 месеца от 21 януари до 18 април 2019г. Учениците от 4 до 11 клас получават задача да съберат материали (снимки и текст) във връзка с конкретни обекти, които ще посетим по време на учебната екскурзия в България през месец юни 2019 г. Задачите се разпределят от ръководителя на проекта с помощта на класните ръководители.  Съобразявайки се с възрастта на учениците и нивото им на владеене на езика, класните ръководители разясняват целта на задачата и дават насоки за нейното изпълнение.

След като всички ученици от даден клас са готови с материалите, всички заедно, с помощта на класния ръководител и на един от учениците в 11 клас,  изготвят презентация за дадения обект и се прави запис на звука. Всяко от децата чете собствения си текст.

Учениците от 11а клас, с помощта на учител свързват всички презентации в общ филм.

В заключителната част на проекта (8-12 април 2019 г.) всеки от класовете гледа целия филм. Запознаваме се с местата, които предстои да посетим, коментираме филма.

За обратна връзка се използва тест в kahoot.it, който учениците попълват в час.

Цели на проекта:

Информационни технологии:

Създаване, конвертиране и форматиране на текстови документи. Поставяне на обекти в текст. Създаване на комбиниран документ. Форматиране и форматиране на цифрови изображения. Въвеждане на данни, ремонт, копиране. Ефективно търсене на информация, намиране на най-важната информация, разграничаване на автентична и ненадеждна информация, управление на критична информация и подготвяне на съдържание за публикуване. Ефективно използване на съвременни инфокомуникационни средства. Използване на най-новите медийни информационни технологии; развиване на независимо и критично отношение.

Български език и литература:

Подобряване на способността за учене:

  • Съответстващи на възрастта и нивото на владеене на езика умения за четене с разбиране; техники за извличане на информацията, методи за управление на данни, практическо приложение в печатни и електронни текстове. Запознаване с формите, целите, начините и въздействието на средствата за масовата информация. Разработване на критично мислене. Писане на електронни текстове. Създаване на творчески текстове. Повишаване на езиковата култура. Обогатяване на речника на учениците.
  • Съответстващи на възрастта и нивото на владеене на езика умения за слушане с разбиране. Придобиване и разбиране на основна информация от електронни източници. Развиване на способността да правят информиран избор на текст.
  • Изясняване на ролята на медиите, особено социалната роля на аудиовизуалните медии и интернет. Развиване на умения за независимо и критично отношение, развиване на критична медийна осведоменост.

Народознание:

  • Предварително запознаване с маршрута и обектите, които ще посетим по време на учебната екскурзия в България през юни 2019 г. Повишаване на мотивацията посещение  и интереса на учениците към историческите и природните обекти в България.
  • Подобряване на уменията на учениците за работа с исторически източници.
  • Развиване на способността да се разпознават манипулациите в историческите текстовете за масова комуникация.

Изисквания за информационна техника:

  • Хардуер: интерактивна дъска, компютър, диктофон, камера, смартфон
  • Софтуер: Microsoft Powerpoint, Microsoft Publisher, Apple Keynote, Apple iMovie, Apple Logic Pro X, Paint.
  • Приложения:Google Drive,  Google Translate

За да разгледате целия филм, клинкнете на следния линк:

https://commentconsult-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stefan_commentconsult_onmicrosoft_com/ERCOFoVy1UFLqdwR9zJOGO0Boc3FNkDv_TOy7e0Jj6HXfQ?e=kaPphS